sempervivum1
Sempervivum 01
 
 
Omschrijving:
* Compacte bol met spinnewebachtige haren
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum2
Sempervivum 04
 
 
Omschrijving:
* Open rozet
* Snelle groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum5
Sempervivum 05
 
 
Omschrijving:
* Open rozet, mooie paarse gloed over de plant
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum6
Sempervivum 06
 
 
Omschrijving:
* Dichte rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum7
Sempervivum 07
 
 
Omschrijving:
* Dichte rozet, bruinrode punten
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum10
Sempervivum 10
 
 
Omschrijving:
* Open rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum13
Sempervivum 13
 
 
Omschrijving:
* Open rozet, grijsgroen blad
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum15
Sempervivum 15
 
 
Omschrijving:
* Open rozet, grijsgroen blad
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum16
Sempervivum 16
 
 
Omschrijving:
* Open rozet bestaand uit vele dunne lagen
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum18
Sempervivum 18
 
 
Omschrijving:
* Open rozet bestaand met smalle puntige bladeren
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum19
Sempervivum 19
 
 
Omschrijving:
* Dicht rozet met beharing op de bladpunten
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum20
Sempervivum 20
 
 
Omschrijving:
* Dicht rozet met lichte spinnewebachtige beharing
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum21
Sempervivum 21
 
 
Omschrijving:
* Dicht rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum23
Sempervivum 23
 
 
Omschrijving:
* Dicht rozet met spinnewebachtige beharing
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum27
Sempervivum 27
 
 
Omschrijving:
* Open rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum32
Sempervivum 32
 
 
Omschrijving:
* Open rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum33
Sempervivum 33
 
 
Omschrijving:
* Half-open rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum34
Sempervivum 34
 
 
Omschrijving:
* Open rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum36
Sempervivum 36
 
 
Omschrijving:
* Open rozet
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum37
Sempervivum 37
 
 
Omschrijving:
* Compact rozet helemaal bedekt met spinnewebachtige haren
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum39
Sempervivum 39
 
 
Omschrijving:
* Compact rozet met haartjes op de bladpunten
* Langzame groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum42
Sempervivum 42
 
 
Omschrijving:
* Kleine compacte rozetten
* Snelle groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivum44
Sempervivum 44
 
 
Omschrijving:
* Kleine compacte rozetten
* Snelle groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek
sempervivumtectorum
Sempervivum tectorum
 
 
Omschrijving:
* Open rozet met prachtige paarse gloed
* Snelle groeier
* Beschikbaar als onbeworteld stek